تولید نفت از 2 میدان مشترک با عراق افزایش یافت

Posted by

تولید نفت از 2 میدان مشترک با عراق افزایش یافت
یک مقام مسئول در شرکت نفت از افزایش تولید نفت در دو میدان نفتی مشترک با عراق خبر داد.

تولید نفت از 2 میدان مشترک با عراق افزایش یافت