دستور کابینه: قسط های خارجی در اولویت باشد

Posted by

دستور کابینه: قسط های خارجی در اولویت باشد

دستور کابینه: قسط های خارجی در اولویت باشد