شرکت کنتورسازی ایران تعطیل شد

Posted by

شرکت کنتورسازی ایران تعطیل شد
شرکت تولیدی کنتورسازی ایران که بزرگ‌ترین تولید‌کننده کنتور در ایران است، به دلیل مشکلات مالی و بدهی تعطیل شد.

شرکت کنتورسازی ایران تعطیل شد