وزارت خارجه عراق سفیر ترکیه را احضار کرد

Posted by

وزارت خارجه عراق سفیر ترکیه را احضار کرد

وزارت خارجه عراق سفیر ترکیه را احضار کرد