نوه‌ام بهانه بابایش را می‌گیرد/ پسرم نامه می‌دهد بیایید برای آخرین بار شما را ببینم/ دولت یک ریال به ما کمک نمی‌کند/ پنج ماه است چشم به در دوخته‌ام که پسرم بیاید

نوه‌ام بهانه بابایش را می‌گیرد/ پسرم نامه می‌دهد بیایید برای آخرین بار شما را ببینم/ دولت یک ریال به ما

Continue reading